د فؤاد مرداد

.

2022-12-10
    متى تنطق g ق دولنقو